Tevredenheidsenquête

  1. Woord vooraf

Eind vorig schooljaar bevroegen we onze ouders van het lager over een reeks schoolgerelateerde items.  Graag willen wij nu onze ouders verslag uitbrengen over het traject dat we hierbij volgden, de acties die we eraan koppelden en eventuele acties die we nog zullen ondernemen. Meteen wil ik ook alle ouders danken voor hun massale medewerking aan de bevraging. Ook dank aan de werkgroep uit de ouderraad.  Het was een fijne en vruchtbare samenwerking.

Gerry Depelseneer directeur

  1. Motivering

Interne kwaliteitszorg is een hot item binnen onderwijs.  Het is bovendien een van de taken van het schoolteam om z’n eigen werking in vraag te stellen en waar nodig bij te sturen. In de loop van het schooljaar 2008-2009 hielden we een ISA. (interne schoolanalyse) Tijdens deze analyse evalueerde het team zijn werking en werden een aantal werkpunten vooropgesteld. Ouderbetrokkenheid werd door het schoolteam aanzien als een werkpunt. De idee groeide om een bevraging te organiseren over een breed aanbod aan schoolgerelateerde items.  Een bevraging op maat van onze school en zijn ouders. Daarom werden de ouders – via de ouderraad – van in het begin bij het tot stand komen van de bevraging betrokken.

  1. Inhoud

Basis van de tevredenheidsenquête is de versie van KOOGO (koepel van ouderverenigingen van het Officieel Gesubsideieerd Onderwijs). Deze vragen werden een eerste maal gewikt en gewogen, er werd  extra vraagstelling toegevoegd of er werden vragen weerhouden. Dit ontwerp werd vervolgens voorgesteld op de personeelsvergadering van het schoolteam.  Er volgden enkele aanpassingen en toevoegingen. Deze versie werd vervolgens samen met een werkgroep uit de ouderraad nogmaals doorgelicht en aangepast.  Deze ‘ouderinbreng’ was bijzonder interessant vermits zij uiteraard het doelpubliek waren en onmiddellijk konden evalueren of de vraagstelling duidelijk en doelgericht was. De versie die in deze werkgroep uit de bus kwam, was uiteindelijk de definitieve. Noot:  Het was geenszins de bedoeling de individuele leerkracht te evalueren. Daarom werd er ook op toegezien dat de vraagstelling niet bedreigend overkwam voor de teamleden.

  1. Info in verband met de afname.

Begin juni gebeurde de effectieve bevraging.  Enkel de ouders van het lager kregen een enquêteformulier.   (uiteraard doorliepen de meeste van deze leerlingen onze kleuterklassen waardoor er toch info hieromtrent opdook) De afname gebeurde anoniem, ook de klas werd niet vermeld. Er werden 113 formulieren uitgedeeld onder de leerlingen van het lager. Maar liefst 110 formulieren werden ingevuld ingeleverd. (97 %) Bij 47 formulieren (43 %) werd door de ouder(s)een persoonlijke noot  toegevoegd.

  1. Resultaten

Op het eind van de bevraging konden de ouders een score op 10 geven.  Een gemiddelde hiervan geeft een score van 89%, wat heel fraai is. Niettegenstaande deze hoge score werden er door de ouders heel wat tips en opmerkingen geformuleerd. De meeste opmerkingen hadden te maken met infrastructuur, veiligheid en hygiëne. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste opmerkingen of verzuchtingen.

1. schoolgebouw en omgeving

A/ infrastructuur                                                                             B/ hygiëne

- onveilige doorgang langs nieuwbouw tot speelplaats                           - hygiëne in de toiletten kan beter

- graag afbraak scheidingsmuur achter nieuwbouw                               

-.te weinig overdekte ruimte bij regenweer op beide speelplaatsen

- vernieuwen roeste afsluiting Kloosterstraat en Nin. Stnweg

- nieuwbouw raakt maar niet af

C/ speelmogelijkh/kindvr.                                                              D/ veiligheid

-graag meer speelmogelijkheden                                                          -deur opvang onbemand en vrije  uitloop

-graag meer kleur, kindvriendelijkheid                                                  -graag meer aanwezigheid politie aan  schoolpoort

2. begeleiding     3.  sfeer

Vooral tevreden tot heel tevreden ouders. Kritische opmerkingen werden op de personeelsvergadering aan het team voorgelegd.

4. kennisontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling

Vooral tevreden tot heel tevreden ouders. Kritische opmerkingen werden op de personeelsvergadering aan het team voorgelegd. Interessante suggestie was het eerder aanbieden van Frans als tweede taal, eventueel reeds van in de kleuterklas. Dit idee werd reeds eerder besproken op een personeelsvergadering. Hierover is er nog geen consensus.  Pro en contra moeten nog verder afgewogen worden alsook het gebruiken van een eventuele methode hiervoor. Merkwaardig ook: ouders die meer LO willen, anderen dan weer minder.

5. schoolorganisatie     6. schoolregels, rust en orde

-graag langer bewaking aan de schoolpoort -enkele kritische opmerkingen bij het toezicht op de speelplaats Kritische opmerkingen werden op de personeelsvergadering aan het team voorgelegd.

7. de leerkracht

Vooral tevreden tot heel tevreden ouders. De collega’s hebben kennisgenomen van de opmerkingen die werden geformuleerd.

8. contact met school  9. betrokkenheid

De nieuwsbrief werd heel positief onthaald. Het gebruik van de website door de ouders lijkt nog niet nog niet veralgemeend. Enkele suggesties: -sneller actualiseren                             -kalender gerichter gebruiken

10. algemene tevredenheid

De overgrote meerderheid van de kinderen komt heel graag naar school. Met een algemene tevredenheid van 89% scoren we dus heel goed.  Het is meteen een grote uitdaging om deze hoge graad van tevredenheid te bewaren. En dat is waar we met ons schoolteam willen blijven aan werken.

  1. Actieplan

Het kan niet de bedoeling zijn om aan alle verzuchtingen tegemoet te komen binnen het tijdsbestek van één schooljaar.  Het is bovendien ook niet haalbaar voor een schoolteam om aan alle wensen van de ouders tegemoet te komen. Keuzes dienen daarom gemaakt te worden. Er werd een actieplan opgesteld om nog gedurende dit schooljaar te werken aan bepaalde vragen en opmerkingen. Alle betrokkenen werden gevraagd om mee te werken aan dit actieplan:

      -het schoolbestuur

      -het schoolteam

      -het onderhoudspersoneel

      -de ouders via de ouderraad

      -de leerlingen

Punten die als prioritair worden aanzien door schoolteam of werkgroep ouderraad krijgen of kregen voorrang.

Ik ben ervan overtuigd dat we de laatste weken en maanden al heel wat hebben gerealiseerd samen met alle betrokkenen.  Binnenkort kunnen we reeds starten met het maken van een eerste evaluatie van onze actieplan.

Samen proberen we er het beste van te maken!