Pedagogisch project

1)       Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden behoort tot het gesubsidieerd officieel onderwijs. Om de minimum doelstellingen te verwezenlijken die vervat zijn in de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen (vastgelegd bij decreet van 22 februari 1995) worden de goedgekeurde leerplannen van OVSG gevolgd.

2)       Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden eerbiedigt de vrijheid van meningsuiting en alle filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en hun kinderen. Het eerbiedigt derhalve de vrije keuze van de ouders inzake godsdiensten en niet-confessionele zedenleer. Het is ervan overtuigd dat de confrontatie van verschillende opvattingen verrijkend kan zijn voor de gehele schoolbevolking.

3)       Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden probeert middelen te creëren opdat iedereen aan de besluitvorming deel zou kunnen hebben.

4)       Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden heeft tot doel de jongeren te begeleiden bij hun groei naar volwassenheid. Hierbij moeten de verstandelijke, emotionele, morele, sociale, creatieve en lichamelijke ontwikkeling harmonisch aan bod komen. Elke school moet hierom niet alleen kennis maar ook attitudevorming bijbrengen bij elk van haar leerlingen. Het draagt bij tot de kritische en creatieve integratie van de jongeren in de maatschappij.

Het wil hen leren samenwerken en samenleven in harmonie. Het stimuleert mondigheid en weerbaarheid in hun groei naar zelfstandigheid.

5)       Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden wil aandacht schenken aan minder begaafde/hoogbegaafde kinderen. In de mate van het mogelijke zullen voor deze kinderen passende activiteiten en lessen worden gegeven, zodat ook zij zich gelukkig voelen en kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.

6)       Het Schoolbestuur van de gemeente Galmaarden is ertoe gehouden bij de uitoefening van haar opdracht de door de grondwet gewaarborgde individuele rechten van de personeelsleden, de ouders en de leerlingen te eerbiedigen. Zij onthoudt zich derhalve van inmenging in het privéleven van de personeelsleden, de ouders en de kinderen.

7)       Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens  inzonderheid aan die van het Kind.

8)       Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden wil zijn scholen op gelijkwaardige wijze besturen, evenwel rekening houdend met plaatselijke noden en mogelijkheden. Lokale situaties en problemen kunnen hierbij prioritair of als alleenstaand worden behandeld.

9)       Het schoolbestuur van de gemeente Galmaarden en alle bij het gemeentelijk onderwijs betrokken personeelsleden, de leden van de participatieraad en de leden van de respectievelijke oudercomités onderschrijven steun te verlenen aan initiatieven die de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs ten goede komen en zijn uitstraling verhogen.

10)     Het gemeentelijk onderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden kan zijn steun verlenen aan culturele, godsdienstige, sportieve, humanitaire, … acties indien deze verenigbaar zijn met het pedagogisch project.

11)     Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden wil kinderen de gelegenheid bieden om kennis te maken en te leren omgaan met de nieuwe media (ICT).

2. Visie

Welbevinden en betrokkenheid

Onze school wenst een school te zijn waar welbevinden en betrokkenheid van de kinderen op een hoog peil staan. Welbevinden en betrokkenheid vormen basisvoorwaarden om goed te kunnen leren.

Hoe wil de school dit realiseren?

Alle leerkrachten trachten in de klas en op school een klimaat te scheppen waarin alle kinderen zich goed en gelukkig voelen. Ze streven naar een open, ongedwongen sfeer met respect voor elk individu. Ze proberen oorzaken van het zich niet goed voelen te achterhalen en proberen via dialoog te komen tot een bevredigende oplossing. Ze laten de kinderen merken dat ze er steeds bijhoren. Ze geven de kinderen het gevoel dat ze steeds op een luisterende leerkracht kunnen terugvallen, op een begrijpende vriend(in) die laat voelen dat hij voor ieders gevoelens klaarstaat, in vreugde, maar ook in verdriet. Kinderen moeten zich betrokken voelen bij wat er in de klas en op school gebeurt. De leerkrachten laten daarom de leerlingen zoveel mogelijk zelf ervaringen opdoen, wat leidt tot een hoge graad van betrokkenheid.

Zorgen voor totale persoonlijkheidsontwikkeling

De school tracht een evenwichtig vormingsaanbod na te streven waarbij alle domeinen aan bod komen.

Hoe kan de school dit realiseren?

Het schoolteam schenkt aandacht aan de socio-emotionele vaardigheden in relatie met de deelleerplannen mens en maatschappij.

De leerkrachten laten voldoende ruimte en tijd voor sociale interactie tussen leraren-leerlingen en leerlingen onderling, dit door middel van kringgesprekken en groepswerken.

De school streeft ernaar om bewuste leerlingen te vormen met kritische reflectie op zichzelf en de anderen. De leerkrachten proberen de kinderen een zo breed mogelijke waaier in hun opvoeding mee te geven, zodat ze een ruime interesse, een brede kijk op het dagelijkse leven krijgen.

Zorgverbreding

De school houdt rekening met de persoonlijkheidsverschillen van elk individu en biedt optimale groei- en leerkansen.

Hoe kan de school dit realiseren?

De school hanteert een kindvolgsysteem om de individuele verschillen te bepalen en aan te geven.

De school bouwt differentiatievormen in waarbij elk kind kansen krijgt om op zijn niveau verder te ontwikkelen. In de klas wordt voldoende aandacht besteed aan remediëring.

Actief leren

Kennis en inzicht worden gekoppeld aan denkhandelingen en strategische vaardigheden.

Hoe wil de school dit realiseren?

De leerkrachten helpen bij de kinderen voldoende vaardigheden ontwikkelen om probleemoplossend te kunnen werken.

De leerkrachten bieden betekenisvolle contexten aan die voldoende uitdagingen bevatten.

De leerlingen maken gebruik van een documentatiecentrum (computer, internet, naslagwerken, cd-roms, …) en doen aan contract- en hoekenwerk, zo wordt zelfstandig leren en studeren verder ontwikkeld.

Continue ontwikkelingslijn en samenhang

De school streeft naar een verticale en horizontale samenhang binnen de verschillende leergebieden. De school volgt het schoolverloop van elke leerling.

Hoe kan de school dit realiseren?

De school gebruikt dezelfde methodes voor verschillende leergebieden (Nederlands, wiskunde, WO, Frans). In verband met de gebruikte terminologie binnen de leergebieden worden concrete afspraken gemaakt.

Aan de hand van een leerlingvolgsysteem wordt het schoolverloop bijgehouden van elke leerling. In de MDO’s worden resultaten en observaties besproken en worden indien nodig hulpstrategieën uitgewerkt.