Inschrijving van de leerling

Ouders van nieuwe kleuters/lagere schoolkinderen krijgen op verzoek een schoolrondleiding door de directeur.

Inschrijven van nieuwe leerlingen kan:

 1. tijdens de schooldagen van 8.30 uur tot 15.30 uur;
 2. na telefonisch contact met de directie tijdens de vakanties.

Inschrijvingen van leerlingen die tijdens het schooljaar 2018-2019 naar school kunnen komen, kan zolang de vastgestelde capaciteit niet wordt overschreden.
De capaciteit per niveau werd door het schoolbestuur als volgt bepaald:
- niveau kleuteronderwijs: 100
- niveau lager onderwijs: 140

Kleuters jonger dan 3 jaar mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten vanaf de instapdatum volgende op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.

De wettelijke opgelegde instapdata zijn:

 1. maandag 3 september 2018 (de eerste schooldag na de zomervakantie);
  kinderen geboren t.e.m. 3 maart 2016
 2. maandag 5 november 2018 (de eerste schooldag na de herfstvakantie);
  kinderen geboren t.e.m. 5 mei 2016
 3. maandag 7 januari 2019 (de eerste schooldag na de kerstvakantie);
  kinderen geboren t.e.m. 7 juli 2016
 4. vrijdag 1 februari 2019; de teldag
  kinderen geboren t.e.m. 1 augustus 2016
 5. maandag 11 maart 2019 (de eerste schooldag na de krokusvakantie);
  kinderen geboren t.e.m. 11 september 2016
 6. maandag 23 april 2019 (de eerste schooldag na de paasvakantie);
  kinderen geboren t.e.m. 23 oktober 2016
 7. maandag 3 juni 2019 (de eerste schooldag na Hemelvaartsdag).
  kinderen geboren t.e.m. 3 december 2016

In de loop van september 2018 keurde de Vlaamse overheid een “kadertekst” goed die bepaalt dat ook gemeentelijke basisscholen gebruik dienen te maken van een digitaal inschrijvingssysteem om het inschrijvingsbeleid in goede banen te leiden. Omdat er geen enkele ondersteunende decretale bepaling werd getroffen, en omdat de timing tot realisatie van een dergelijk loket onhaalbaar is, heeft het schoolbestuur beslist om hier voor volgend schooljaar niet op in te tekenen. 

Als gevolg daarvan zal voor de inschrijvingen van het schooljaar 2019-2020 geen rekening gehouden worden met de maximumcapaciteit aan leerlingen en kleuters die voor onze basisscholen werd vastgelegd. Er zullen dus uitzonderlijk geen kinderen geweigerd kunnen worden op basis van deze maximumcapaciteit.

Schoolverandering

Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar. Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni moet schriftelijk meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school, ofwel bij aangetekend schrijven, ofwel tegen gedateerd ontvangstbewijs.

De schoolverandering is rechtsgeldig de eerste schooldag na de datum van poststempel of ontvangstbewijs.